درج جداول لیستوفر و شماره گذاری میلگردهای سازه

 

درصورت تمایل به درج جداول لیستوفر و شماره گذاری میلگردها در نقشه های سازه میبایست گزینه های مربوطه را در پنجره های تولید و ذخیره نقشه های اجرایی فعال نمود. این گزینه ها که همانند تصویر زیر در تمامی پنجره ها با نماد  LIST  مشخص گردیده اند شامل تنظیمات زیر میباشند.
 

 Show Position Number Label on Rebars

درصورتیکه این گزینه فعال گردد به تمامی میلگردهای ترسیم شده در نقشه های اجرایی یک شماره اختصاص داده میشود که این شماره ها بصورت لیبل بر روی میلگردهای سازه درج خواهند شد. بوسیله این شماره ها براحتی میتوان در جداول لیستوفر، میلگردهای مورد نظر را یافت و خصوصیات ابعادی آنها شامل طول میلگرد، ابعاد خمها، مشخصات وزنی و نیز تعداد تکرار آنها در پروژه را مورد بررسی قرار داد.
 

 Show Rebars List tabel on Drawings

درصورتیکه این گزینه فعال گردد جداول لیستوفر برای میلگردهای اصلی و خاموتهای پروژه تولید شده و در کنار نقشه های اجرایی مربوطه درج خواهند شد. این جداول حاوی خصوصیات ابعادی میلگردهای ترسیم شده شامل طول هر میلگرد، ابعاد خمها، مشخصات وزنی و نیز تعداد تکرار آنها در پروژه میباشد.

 

بوسیله این دو گزینه کاربر براحتی میتواند درج یا عدم درج شماره گذاری میلگردها و جداول لیستوفر و یا هر کدام از آنها بصورت مجزا را در نقشه های اجرایی ترسیم شده، کنترل نماید.

 

 

به منظور محاسبه و درج  جداول لیستوفر از منوی Export گزینه Export Frame Drawing to AutoCAD یا Export Beam Profile Drawing to AutoCAD و یا Export Shear Wall Drawing to AutoCAD  را انتخاب نمایید تا پنجره محاوره ای مربوطه نمایان گردد.
بعنوان مثال در تصویر زیر پنجره محاوره ای تولید نقشه های اجرایی فریم سازه مشاهده میگردد. در این
پنجره ابتدا گزینه های مورد نظر در قسمت   LIST  را فعال نمایید و سپس کلید تولید نقشه های اجرایی را کلیک کنید تا جداول لیستوفر در کنار نقشه ها درج گردند.

 

 

بمنظور محاسبه و درج جداول لیستوفر تیرها در نقشه های اجرایی پروفیل طولی تیرها از منوی Export  و گزینه Export Beam Profile Drawing to AutoCAD  و سپس کلید Export to AutoCAD استفاده نمایید تا پنجره محاوره ای مربوطه همانند تصویر زیر نمایان گردد. در این پنجره ابتدا گزینه های مورد نظر در قسمت  LIST  را فعال نمایید و سپس کلید تولید نقشه های اجرایی دلخواه را کلیک کنید تا جداول لیستوفر مربوطه در کنار نقشه ها درج گردند.

 

بمنظور محاسبه و درج جداول لیستوفر دیوارها در نقشه های اجرایی دیوارهای برشی از منوی Export  و گزینه Export Shear Wall Drawing to AutoCAD استفاده نمایید تا پنجره محاوره ای مربوطه همانند تصویر زیر نمایان گردد. در این پنجره ابتدا گزینه های مورد نظر در قسمت  LIST  را فعال نمایید و سپس کلید تولید نقشه های اجرایی دلخواه را کلیک کنید تا جداول لیستوفر مربوطه در کنار نقشه ها درج گردند.

 

 

 

 

 


© Copyright 2012 - 2015 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com